Beauty Center Pijnacker
Algemene Voorwaarden

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden van Beauty Center Pijnacker die van toepassing zijn op de diensten die wij aanbieden.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Center Pijnacker en een cli├źnt waarop Beauty Center Pijnacker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Beauty Center Pijnacker

Beauty Center Pijnacker zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty Center Pijnacker zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cli├źnt inlichten over financi├źle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cli├źnt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Center Pijnacker telefonisch of per mail melden. Indien de cli├źnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Center Pijnacker het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cli├źnt berekenen.

Indien de cli├źnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in Beauty Center Pijnacker komt, mag Beauty Center Pijnacker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien de cli├źnt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in Beauty Center Pijnacker komt, behoudt Beauty Center Pijnacker zich het recht voor om de afspraak te annuleren. Beauty Center Pijnacker moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cli├źnt telefonisch melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Beauty Center Pijnacker.

4. Betaling

Beauty Center Pijnacker vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in Beauty Center Pijnacker. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Beauty Center Pijnacker vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in Beauty Center Pijnacker.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cli├źnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

5. Persoonsgegevens & privacy

De cli├źnt voorziet Beauty Center Pijnacker v├│├│r de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan het Beauty Center Pijnacker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cli├źnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Beauty Center Pijnacker neemt de persoonlijke gegevens van de cli├źnt op in de administratie van Beauty Center Pijnacker. Beauty Center Pijnacker behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cli├źnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beauty Center Pijnacker zal gegevens van de cli├źnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cli├źnt.

De gegevens van de cli├źnt bewaren wij in ons klantenbestand en op papier. Alleen na toestemming van de cli├źnt worden deze gegevens verwijderd/vernietigd.

6. Geheimhouding

Beauty Center Pijnacker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cli├źnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cli├źnt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Center Pijnacker verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Beauty Center Pijnacker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Center Pijnacker is uitgegaan van de door de cli├źnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beauty Center Pijnacker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cli├źnt heeft meegenomen naar Beauty Center Pijnacker.

8. Beschadiging & diefstal

Beauty Center Pijnacker heeft het recht van de cli├źnt een schadevergoeding te eisen indien de cli├źnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Center Pijnacker meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cli├źnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Center Pijnacker en de behandelende specialist.

Beauty Center Pijnacker moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Center Pijnacker de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cli├źnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cli├źnt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag

De cli├źnt behoort zich in Beauty Center Pijnacker behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cli├źnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Center Pijnacker het recht de cli├źnt de toegang tot Beauty Center Pijnacker te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Center Pijnacker en de cli├źnt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.